برنامه ها

#نام برنامهنام پکیجنسخهبرنامه سیستمی؟وضعیت
1سامانه همراه مخابراتadab.sahel.inaap -
2RadioBazair.com.radiooftomorrow.mobile.RadioBaz14.7.18
3Android Systemandroid -
4android.res.overlay_305android.res.overlay_305 -
5Update serviceandroid.sys.sfps -
6MP3 Tag Editorcom.afraprg.mp3tageditor -
7Internet Speed Testercom.amalgamapps.internetspeedtester -
8com.android.backupconfirmcom.android.backupconfirm -
9Bluetooth Sharecom.android.bluetooth -
10com.android.browser.providercom.android.browser.provider -
11com.android.browser.res.overlay_305com.android.browser.res.overlay_305 -
12Calculatorcom.android.calculator2 -
13Calendarcom.android.calendar -
14CaptivePortalLogincom.android.captiveportallogin -
15Certificate Installercom.android.certinstaller -
16Chromecom.android.chrome -
17Package Access Helpercom.android.defcontainer -
18Documentscom.android.documentsui -
19Basic Sleep Mode Appscom.android.dreams.basic -
20Photo Screensaverscom.android.dreams.phototable -