برنامه های مسدود شده

#نام برنامهنام پکیجنسخهبرنامه سیستمی؟وضعیت
1سامانه همراه مخابراتadab.sahel.inaap -
2RadioBazair.com.radiooftomorrow.mobile.RadioBaz14.7.18
3android.res.overlay_305android.res.overlay_305 -
4Update serviceandroid.sys.sfps -
5MP3 Tag Editorcom.afraprg.mp3tageditor -
6Internet Speed Testercom.amalgamapps.internetspeedtester -
7com.android.backupconfirmcom.android.backupconfirm -
8Bluetooth Sharecom.android.bluetooth -
9Calculatorcom.android.calculator2 -
10Calendarcom.android.calendar -
11CaptivePortalLogincom.android.captiveportallogin -
12Package Access Helpercom.android.defcontainer -
13Documentscom.android.documentsui -
14Exchange Servicescom.android.exchange -
15PacProcessorcom.android.pacprocessor -
16Phonecom.android.phone -
17Print Spoolercom.android.printspooler -
18Calendar Storagecom.android.providers.calendar -
19Contacts Storagecom.android.providers.contacts -
20Download Managercom.android.providers.downloads -