حذف گروهی اطلاعاتدر این بخش شما می توانید به صورت گروهی اطلاعات ذخیره شده بر روی سامانه را حذف نمایید.
دقت نمایید به هیچ وجه اطلاعات حذف شده قابل بازیابی نمی باشد.

بازه زمانی :