کنترل از راه دور

در این بخش می توانید دستوری را از راه دور برای دستگاه ارسال کنید. همچنین فهرست فرمان های اجرا شده را نیز می توانید در این بخش ملاحظه نمایید.

ارسال فرمان از راه دور

نتیجه دستورات ارسال شده

#نوع درخواستعملیات درخواستیزمان ثبت درخواست
1آنلاینموقعیت یابی بر اساس GPS1395/03/04 14:56:18
2آنلاینموقعیت یابی بر اساس GPS1395/03/04 14:56:18
3آنلاینروشن کردن موبایل دیتا1395/03/04 14:46:47
4آنلاینروشن کردن موبایل دیتا1395/03/04 14:44:50
5آنلاینموقعیت یابی بر اساس GPS1395/03/04 12:30:18
6آنلاینموقعیت یابی بر اساس GPS1395/03/04 12:29:58
7آنلاینموقعیت یابی بر اساس GPS1395/03/04 12:27:38